Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PIERWIASTEK MUZYKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w ramach Sklepu Internetowego jest Paulina Szymlek, prowadząca działalność gospodarczą nierejestrowaną pod nazwą PAULINA SZYMLEK PIERWIASTEK Z TRZECH, NIP: 5551999261 Polna 9, 89-634 Leśno, zwanym dalej „Administrator”, „my”). W sprawie Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: ztrzechpierwiastek@gmail.com
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Słowa, wyrażenia i akronimy niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) a rozpoczynające się z wielkiej litery (np. „Klient”, „Umowa Sprzedaży”, „Sklep Internetowy”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: https://sklep262032.shoparena.pl/pl/i/Regulamin/3

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. przygotowanie na Twoje żądanie, a także zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. obsługi lub też zachowania (utrwalenia, zarchiwizowania, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze kontaktowe dostępne w Sklepie Internetowym lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Sklepie Internetowym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczeniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie; względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa (np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących Tobie na gruncie RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
  4. realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  5. prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora, jeśli jesteś Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 2.1 powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie:
  1. podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie;
  2. naszym pracownikom lub współpracownikom, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
  3. organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.
 3. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, przetwarzamy dodatkowo nazwę/firmę oraz NIP Przedsiębiorcy. W przypadku reklamacji, w ramach której Klient otrzymać chce zwrot ceny za towar, przetwarzany jest również numer rachunku bankowego Klienta.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3, jest nam w szczególności niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego oraz do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych jest w tych przypadkach dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy.
 5. Nadto możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz;
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z takich usług;
  3. informacje o skorzystaniu przez Ciebie z takich usług.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – jednak, zasadniczo, nie podlegają profilowaniu. W żadnym razie nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Ciebie.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2.1, mianowicie:
  1. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
  2. w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą;
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  4. w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  5. w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt. 2.1.5 – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego  lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Jako osobie, które dotyczą dane, przysługują Ci – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych – prawa do:
  1. dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
  2. usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 RODO;
  3. przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Skorzystanie z przysługujących Ci praw jest możliwe w drodze kontaktu mailowego na adres e-mail pierwiastekmuzyki@gmail.com Wraz z otrzymaniem wiadomości powiadomimy Cię w możliwie najkrótszym czasie o podjętych działaniach lub powodach odmowy ich podjęcia.

2. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/83), jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującymi tam politykami prywatności. Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
 2. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zapewniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL;
  2. dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są Twoje dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera;
  3. zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.
 4. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności, zwłaszcza w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz naszymi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych osób, których dane dotyczą. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego.

PLIKI COOKIE

 1. Poprzez pliki Cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika, przeznaczone do korzystania ze Sklepu Internetowego (dalej, także, „Strona Internetowa” albo „Serwis”). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp. Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookie używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosujemy cztery rodzaje plików Cookie:
  1. „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
  3. „zewnętrzne” – pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, służące do zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu – w tym celu korzystamy z następujących narzędzi:
   1. GOOGLE ANALYTICS – narzędzia służącego do liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jakie jego części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników – co pozwala nam na analizę wydajności Serwisów oraz określenie kierunków rozwoju nowych funkcjonalności i usług;
   2. GOOGLE ADS – systemu reklamowego GOOGLE, umożliwiającego emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki GOOGLE i na stronach współpracujących w ramach programu GOOGLE ADSENSE;
   3. FACEBOOK ADS – systemu reklamowego FACEBOOK, umożliwiającego tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej FACEBOOK, INSTAGRAM, MESSENGER i AUDIENCE NETWORK.
  4. „reklamowe” – pliki odpowiedzialne za wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych w Serwisie w analitycznych plikach Cookie poprzez: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl